ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಐಟಿ ರೈಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಐಟಿ ರೈಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

Posted by Arvind Limbavali on Wednesday, May 1, 2019

Sharing is caring!