ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ INS ವಿರಾಟ್ ನ ಉಪಯೋಗ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಿನ ಹಾಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ !