ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.

ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.

Posted by Arvind Limbavali on Thursday, April 11, 2019

Sharing is caring!