ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತದೆ.

Posted by Arvind Limbavali on Thursday, February 14, 2019

Sharing is caring!