ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.

Posted by Arvind Limbavali on Monday, March 4, 2019

Sharing is caring!