ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಚೌಕಿದಾರನೆಂದು.
#MeinBhiChowkidar 

ಭಾರತ ಸದೃಢ ನಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ..

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಚೌಕಿದಾರನೆಂದು. #MeinBhiChowkidar

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, March 16, 2019