ಮಂಡೂರು ವಾರ್ಡ್ ನ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ನೀರು ದೊರೆತಿದೆ.

Sharing is caring!