ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ಚನ್ನಸಂದ್ರದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.