ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರುದ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ.ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.