ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು