ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಡೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.