ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡಾಬ ಕಡೆಯಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಯಿತು.