ಕಿತ್ತಗನೂರಿನ ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.