ದೊಡ್ಡಾನೆಕುಂದಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.