ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ಆನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Anand Nagar’s road development work is in progress.
Place: Marathahalli Ward