ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. #ನಾನುಚೌಕಿದಾರ

ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. #ನಾನುಚೌಕಿದಾರ

Posted by Arvind Limbavali on Sunday, March 24, 2019