ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Posted by Arvind Limbavali on Monday, July 22, 2019