ನಾನೂ ಚೌಕಿದಾರ, ನೀವು ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಜೊತೆ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಯಾಗೋಣ.

ನಾನೂ ಚೌಕಿದಾರ, ನೀವು ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಜೊತೆ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಯಾಗೋಣ.

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, March 23, 2019