ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಜನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
#ಜನನಿಮ್ಮನ್ನುಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಜನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.#ಜನನಿಮ್ಮನ್ನುಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, March 30, 2019