ಬಂಗಾಳ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ಗುಲ್ಲಾ,
ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಾನ

ಬಂಗಾಳ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ಗುಲ್ಲಾ,ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಾನ

Posted by Arvind Limbavali on Tuesday, April 30, 2019