ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿವರ್ತನಾಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸ್ಥಳ: ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಹಾರ – ಗೇಟ್ 1