ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ. #ModiAgainSaysIndia

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, April 13, 2019