ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ರಾಯನ್ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರಿಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Very happy to inaugurate Brookfield Community Fridge.
Place: Rayon School Road, Doddanekundi ward