ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬೃಹತ ಸಮಾವೇಶ.#ModiAgainSaysIndia

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, April 13, 2019