ಮೋದಿಜೀ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು