60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. #ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಮೋದಿಸರಕಾರ.

60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. #ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಮೋದಿಸರಕಾರ.

Posted by Arvind Limbavali on Tuesday, April 9, 2019