ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಿಸ್ಟೀಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕುಲಿಟಿ ಮಾತು ಬೂದಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರೂಕ್ಷಾ ಸೆಲ್ವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.