ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಈ ಮೂರು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು.