25 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳ: ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಮೈದಾನ