ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ‘ಬಿ’ ಡಿವಿಜನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳ: ಕಾಡುಗೋಡಿ