ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.

Posted by Arvind Limbavali on Monday, March 4, 2019