ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ – ಪೋಷಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳ: ಮುನ್ನೆಕೊಳಾಲು, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ
Participated in the Students – Parents Cultural Forum organized by Vagdevi Vilas School.
Place: Munnakolalu, Marathahalli