1. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್
2. ಮಂಡೂರು ವಾರ್ಡ್
3. ಆವಲಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ
ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳ: ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೆಸ್, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿ

Sharing is caring!