ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ 25 ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿದೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೆ.
ಸ್ಥಳ: ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ