ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನ.
ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 8980808080 ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗೋಣ.
ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ.

ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 8980808080 ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗೋಣ.ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ.

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, July 6, 2019