ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 & 35A ರದ್ದು ಮಾಡಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸಿಂಧೂರದಂತಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರಿಟವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.