ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.