ಹರಳೂರಿನ ಲೇಕ್ ಡಿವ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು.