ಭಾರತ್‌ ಕೆ ಮನ್‌ ಕಿ ಬಾತ್‌ ಮೋದಿ ಕೆ ಸಾತ್‌
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ.
6357171717 ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
#BHARATKEMANNKIBAAT

 

ಭಾರತ್‌ ಕೆ ಮನ್‌ ಕಿ ಬಾತ್‌ ಮೋದಿ ಕೆ ಸಾತ್‌ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ.6357171717 ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ#BHARATKEMANNKIBAAT

Posted by Arvind Limbavali on Sunday, February 17, 2019