ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಇ-ಜೋನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.