ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.