ಜೀವನ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲಗಳ ಸಂಗಮ, ನೋವು-ನಲಿವುಗಳ ಸರಿಗಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋವೂ ಇದೆ, ನಲಿವೂ ಇದೆ. ದೇವರು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.