ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆನಂದ ನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.