ಮಹದೇವಪುರ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಜೋನ್ ನ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.