ಜುನ್ನಸಂದ್ರದ RBR ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.