ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸೋಣ, ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸೋಣ.