ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಭಾರತದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರು.

4 ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ: ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ
ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.