ಚನ್ನಸಂದ್ರದ ನಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.