ಕಿತ್ತಿಗನೂರಿನ ಹತ್ತಿರದ ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.