ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ನಾನು ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.